Vår kvalitetspolicy grundar sig på ISO 9001:2015-standarden

Utmärkt kvalitet i verksamheten och i förhållandet mellan pris och kvalitet på tjänster och produkter utgör grunden för en lönsam verksamhet. För att uppnå detta tillämpas:

– standardiserade processer

– tillit till tjänstekedjan och underleverantörer

– aktivt arbete i utvecklingen av produkter och tjänster

Kundbelåtenhet och feedback

Direkt kundtillfredsställelse följs upp i feedback från utbildningarna. Om Republifys utbildnings-/konsultationstjänst får en reklamation, skall Republify tillsammans med kunden utreda orsaken till reklamationen och behandla reklamationen, beroende på vad reklamationen gäller, med utbildaren, utbildningsansvarige eller IT.

Försäljaren vidtar korrigerande åtgärder i samarbete med direktören för affärsverksamhetsenheten. Hanteringen av och lösningen på reklamationer dokumenteras i intranätets kvalitetsavdelning för reklamationer och i CRM-system. För dokumentationen ansvarar enhetens chef.

Kundernas uppdragsgivare och inköpare får årligen en djupgående kundtillfredsställelseenkät som mäter hanteringen av kundrelationen.

Kvalitetsmål och uppföljning

Målsättning

Lönsam verksamhet

Hög kundbelåtenhet

Hög personaltillfredsställelse och positiv arbetsmiljö

Innovationer och förnyelse

Avstämningsmätare

Justerad försäljningsmarginal

Kursutvärderingar/Kursfeedback, Avvikelser och reklamationer. Kundbelåtenhetsenkäter

Personaltillfredsställelseenkäter; arbetstillfredsställelse, arbetets meningsfullhet, trygghetskänsla, tillit

Andelen nya produkter/marknadsandelen utav omsättningen i %

Kvalitetsmålen och mätarna uppdateras varje år efter att strategin godkänts. Genom uppföljning av mätarna och korrigerande åtgärder mot eventuella avvikelser strävar vi efter kontinuerlig utveckling och förbättring av resultat, kundtillfredsställelse och kvalitet.

Ledningsgruppen för Republify ansvarar för kvalitetspolicyn, dess genomförande, informerar om kvalitetssystemet, dess mål och ändringar.

Republifys ledning går igenom kvalitetshanteringssystemet, följer upp mätpunkterna och den feedback som mottagits regelbundet på ledningsgruppens möten. En gång om året genomför ledningen dessutom en omfattande genomgång. Ledningens genomgång består av bl.a. följande:

• bedömning av kvalitetshanteringssystemet

• kvalitetsmålen på företagsnivå

• resultat av interna granskningar. Under genomgången behandlas eventuella avvikelser/utvecklingsförslag och beslut om korrigerande åtgärder fattas. Under genomgången granskas även hur tidigare åtgärder förverkligats och vilka effekterna har varit för åtgärden i fråga

• kundfeedback, kundtillfredsställelseenkäter, eventuella marknadsundersökningsresultat

• övervakning av avvikande produkt (reklamationer)