Vi har alltid miljön i åtanke

I dessa tider mer än någonsin är ett sunt och kontinuerligt arbete ur miljöhänseende viktigare än någonsin!

– Republifys verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet

– Vi uppmuntrar även våra samarbetspartners att agera i enlighet med vårt miljötänk

– Republifys arbete följer gällande lagstiftning som vi berörs av

– Vår miljöpåverkande resursförbrukningen skall vara så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt

– Vårt miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över

För att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och miljöengagemang samt bidra till en hållbar utveckling inriktar vi oss på nedanstående punkter:

Vi utbildar oss kontinuerligt och arbetar fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen i företaget främst avseende pappersförbrukning, restprodukt/avfallshantering, tjänsteresor och elförbrukning är så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.

Vi ger nyanställda en översiktlig information om vårt miljöledningsarbete inom ramen för introduktionen och vid behov genomföra utbildning och informationsinsatser för samtliga medarbetare och håller oss väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet.